Esthetiek Tineke

Huisregels

Inhoudstafel

 1. Algemeen
 2. Behandelingen
 3. Annulaties
 4. Betaling
 5. Productverkoop
 6. Verplichtingen
 7. Aansprakelijkheid
 8. Intellectuele eigendomsrechten
 9. Slotbepaling

A. Toepasselijk Recht

B. Nietigheid


1. ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten en alle mogelijke overeenkomsten met Esthetiek Tineke

Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts schriftelijk mogelijk.


2. BEHANDELINGEN

A. Informatie

Voorafgaand aan het aangaan van de behandeling wordt de cliënte door de schoonheidsspecialiste geïnformeerd over:

 • de inhoud van de behandeling en de daarbij gebruikte hulpmiddelen en producten;
 • de beoogde en te verwachten resultaten van de behandeling en producten;
 • de mogelijke gevolgen en risico’s van de behandeling en de wijze waarop nazorg wordt geboden;
 • de verwachte duur en frequentie van de behandeling voor optimale resultaten;
 • eventuele alternatieven voor de behandeling (bv bij zwangerschap);
 • de kosten van de behandeling;
 • de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en de klachtenregeling.
 • Deze mondeling verstrekte informatie wordt op verzoek van de cliënte schriftelijk vastgelegd.

Er komt een overeenkomst tot stand doordat cliënt de betreffende behandeling feitelijk ondergaat, hierbij gelden de algemene voorwaarden.

Anderzijds is de cliënte is verplicht om desgevraagd en op eigen initiatief alle mogelijk relevante informatie aan de schoonheidsspecialiste te verstrekken, voor zover de cliënte in redelijkheid moet begrijpen dat deze noodzakelijk of behulpzaam is voor de juiste behandeling of advisering met betrekking tot een product en voor de uitvoering van de behandeling.

Esthetiek Tineke is niet verantwoordelijk voor de schadelijke gevolgen van onjuiste en onvolledige informatieverstrekking door de cliënte.

B. Behandeling steeds op afspraak

De behandelingen zijn enkel op afspraak, waardoor alle tijd voor u gereserveerd wordt.

Als u een afspraak maakt kan u een e-mail adres invullen. We raden u aan om dit te doen want dan krijgt u een herinneringsmail. De afspraak vergeten is dan bijna onmogelijk!

Gaat u toch te laat zijn? Verwittig ons dan telefonisch. Dan kunnen we de nodige voorzorgen nemen zodat de behandeling alsnog optimaal uitgevoerd kan worden.

Als u een afspraak boekt wordt er voldoende tijd voor u geblokkeerd om de behandeling uit te voeren. Komt u zonder verwittiging niet opdagen, dan is de tijd te kort om deze afspraak aan iemand anders te gunnen. Om die reden wordt bij een no show een percentage van de behandeling in rekening gebracht (zie ook “Annulaties”).


3. ANNULATIES

A. Algemeen

Afspraken voor een behandeling kunnen tot 24 uur tevoren kosteloos worden geannuleerd.

Bij annulering binnen 24 uur tot 4 uur voor een afspraak is de cliënte 50% van het voor de geplande behandeling geldende tarief verschuldigd, ongeacht de vraag of de omstandigheden die aanleiding geven tot het niet doorgaan van de geplande behandeling aan de cliënte toerekenbaar zijn.

Bij het zonder tijdige annulering tot 4 uur tevoren niet verschijnen voor een afspraak (no show) is de cliënte tot 75% van het voor de geplande behandeling geldende tarief verschuldigd, ongeacht de vraag of de omstandigheden die aanleiding geven tot het niet doorgaan van de geplande behandeling aan de cliënte toerekenbaar zijn.

Als dit niet correct gebeurt, zullen wij u 75% van de behandelingsprijs aanrekenen als annulatiekost.

B. Verantwoording

Komt u niet opdagen of annuleert u laattijdig dan blijft de tijd die u hebt ingeboekt voor u geblokkeerd. Geen andere klant kan deze opvullen. Om die reden wordt bij een no show en laattijdige annulatie een percentage van de behandeling in rekening gebracht.


4. BETALING

A. Methodes

U kan bij ons betalen met contant geld, Bancontact app, of Payconiq.

Betaalt u liever op voorhand dat kan bij het maken van uw volgende afspraak zowel online als in het salon.

B. Vooruitbetaling

Bij enkele van onze behandelingen wordt gevraagd om de behandeling voorruit te betalen. Enkel wanneer deze vooruitbetaling werd uitgevoerd is de afspraak definitief.

De vooruitbetaling gebeurt via ons online betalingssysteem Als alternatief kan de vooruitbetaling ook in het salon gebeuren.


5. PRODUCTVERKOOP

A. Algemeen

Esthetiek Tineke verkoopt in het salon producten, al dan niet in het kader van een behandeling.

Bij de verkoop van deze producten wordt de cliënte desgewenst door de schoonheidsspecialiste geïnformeerd over:

 • het gebruik van het product;
 • de eigenschappen van het product;
 • de beoogde en te verwachten resultaten bij het juiste gebruik van het product;
 • de mogelijke gevolgen en risico’s van het gebruik van het product.

B. Inruilen & retour

Gekochte producten kunnen met het originele aankoopbewijs geruild of geretourneerd worden binnen veertien dagen na aankoop, indien de verpakking compleet, onbeschadigd en ongeopend is.


6. VERPLCHTINGEN

A. Algemeen

Esthetiek Tineke neemt bij het verrichten van de diensten & behandelingen de nodige zorgvuldigheid in acht en voert de behandelingen en de advisering met betrekking tot de producten naar beste inzicht en vermogen uit.

Esthetiek Tineke neemt een inspanningsverplichtingen op zich. Binnen de grenzen van hetgeen medisch mogelijk en verantwoord is, spant Esthetiek Tineke tot het uiterste in om samen met de cliënte een optimaal resultaat te bereiken met behulp van de behandelingen en de producten. Op Esthetiek Tineke rust uitdrukkelijk geen resultaatsverplichting.

B. Persoonsgegevens

Esthetiek Tineke behandelt de gegevens van de cliënte met uiterste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. De gegevens van de cliënte worden nooit zonder toestemming van de cliënte met derden gedeeld, tenzij Esthetiek Tineke daartoe wettelijk verplicht is.

C. Garantie, eigen verantwoordelijkheid en nazorg

Esthetiek Tineke kan en zal aan de cliënte nooit enig resultaat van het ondergaan van een behandeling of het gebruik van een product garanderen. Alle informatie die de cliënte over de beoogde resultaten ontvangt, is gebaseerd op verwachtingen onder ideale omstandigheden. De te bereiken resultaten zijn individueel bepaald en afhankelijk van allerlei factoren, zoals erfelijke aanleg, levensstijl, voeding en dergelijke.

Voor een optimaal resultaat is het noodzakelijk dat de cliënte de instructies van de schoonheidsspecialiste stipt opvolgt, de behandeling volledig doorloopt en de juiste producten op de juiste manier gebruikt. Bij twijfel kan de cliënte uiteraard altijd contact opnemen met Esthetiek Tineke

In geval van complicaties of bijwerkingen dient de cliënte altijd direct contact op te nemen met Esthetiek Tineke Dit is van het grootste belang. De schoonheidsspecialiste zal op basis van de kennis van de door de cliënte ondergane behandeling en gebruikte producten passende maatregelen adviseren.

Esthetiek Tineke kan niet instaan voor de gevolgen van het niet opvolgen van haar instructies of verkeerd gebruik van de door haar geadviseerde producten of gebruik van niet door haar geadviseerde producten, noch voor de gevolgen van maatregelen die de cliënte in geval van complicaties of bijwerkingen op eigen initiatief of op advies van een derde treft.


7. AANSPRAKELIJKHEID

Esthetiek Tineke treft alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen ter voorkoming van schade aan de persoon en eigendommen van de cliënte. Op de cliënte rust ook een eigen verantwoordelijkheid om de nodige zorg in acht te nemen om schade aan haar persoon en eigendommen te voorkomen.

Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid is Esthetiek Tineke nooit aansprakelijk voor welke schade dan ook van de cliënte. Deze aansprakelijkheidsuitsluiting omvat onder meer alle mogelijke schade aan de persoon van de cliënte ten gevolge van het ondergaan van een behandeling of het gebruik van producten en alle eventuele schade aan de eigendommen van de cliënte door beschadiging of diefstal bij een bezoek aan de zaak.

Esthetiek Tineke is nooit aansprakelijk voor schade van derden. De cliënte vrijwaart Esthetiek Tineke van alle mogelijke aanspraken van derden in verband met de verrichte diensten.

Esthetiek Tineke is nooit aansprakelijk voor schade van derden dewelke ontstaan door het gebruik van de parking (zie punt 9).

Onverminderd het voorgaande is elke aansprakelijkheid van Esthetiek Tineke te allen tijde beperkt tot de directe schade (waarbij indirecte schade en gevolgschade nooit voor vergoeding in aanmerking komt) en tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval uitkeert, althans – bij gebreke van enige verzekeringsuitkering – tot het door de cliënte aan Esthetiek Tineke betaalde bedrag voor de behandeling of het product waarop de schade is terug te voeren.


8. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De intellectuele eigendomsrechten op al hetgeen samenhangt met de door Esthetiek Tineke verrichte diensten, waaronder de inhoud van haar behandelingen en de daarbij gebruikte methodes, verstrekte instructies en adviezen en haar (reclame) uitingen in folders, op haar website, elders op internet en in sociale media, berusten bij Esthetiek Tineke.

Gebruik, vermenigvuldiging en verspreiding van deze informatie zonder vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Esthetiek Tineke is uitdrukkelijk verboden.


9. SLOTBEPALING

A. Toepasselijk Recht

Op elke overeenkomst tussen het schoonheidssalon en de cliënt is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

B. Nietigheid

Als een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van toepassing. De onverbindende bepaling zal worden vervangen door een geldige bepaling die het doel en de strekking zo veel mogelijk benadert.

Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden geraadpleegd via de website van Xxx.